TERMES I CONDICIONS

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referència de l’ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference

  MENSUALITAT

 

  Creditor / Acreedor / Creditor

TOPTEAM CENTRE

 

  Adreça / Dirección / Address

CARRETERA DE SANTA PAU, 12-14

 

  Codi postal – Població – Província / Código postal – Población – Provincia / Postal code – City – Province

17800 – OLOT – GIRONA

 

  País / País / Country

ESPANYA-ESPAÑA-SPAIN

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) the creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

NORMES I FUNCIONAMENT DEL GIMNÀS

 

 1. Abans de començar, s’haurà d’entregar tots els papers o formulari digital omplerts i signats, amb les dades bancaries a recepció. Aquest fet, recordem que, implica l’acceptació de les quotes i les normes de funcionament i ús de les instal·lacions.

 

 1. Les mensualitats del gimnàs s’abonaran a començaments de mes (de l’1 al 5). Per a mantenir la condició de soci/sòcia s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes mensuals. L’incompliment impedirà l’accés a les instal·lacions. El soci que no aboni la seva quota durant dos mesos consecutius, perdrà tot el dret de matricula i assegurança. En cap cas, es RETORNARÀN ELS DINERS ni de la matricula/alta/inscripció ni de la mensualitat.

 

 1. És indispensable comunicar qualsevol canvi en el tipus de quota, baixa definitiva o temporal ja sigui per vacances, malaltia o incapacitat física, cinc (5) dies laborables abans d’acabar el mes; Si no s’avisa, la quota corresponent es donarà per pagada. El preu de la quota de manteniment és de 10€.

 

 1. Els rebuts retornats es pagaran amb les despeses bancaries, que pugen a 6€, en efectiu.

 

 1. Els menors de 16 anys només poden accedir a les sessions destinades a ells i amb l’autorització prèviament complimentada i entregada, juntament amb la resta de documentació al moment de la inscripció. Els menors de 18 anys també hauran d’entregar aquesta mateixa autorització signada pel tutor legal. Les persones que no siguin sòcies del centre no podran estar dins les instal·lacions.

 

 1. Per accedir a les instal·lacions és obligatori el clauer de soci. Aquest clauer té un valor de 10€, import que s’haurà d’abonar per sol·licitar-ne un de nou en cas de pèrdua.

 

 1. La condició de soci és de caràcter personal i intransferible.

 

 1. El centre no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals ja sigui per furt o per oblit, es trobin o no dipositats a les taquilles. Preguem fer un bon ús de les taquilles per tal de que tots els socis se’n puguin beneficiar.

 

 1. És obligat l’ús de roba i calçat esportiu, que no siguin de carrer, com també l’ús de xancletes dins el vestuari i l’ús de tovallola per a qualsevol activitat com a mesura d’higiene.

 

 1. Queda totalment prohibit entrenar en xancletes o qualsevol tipus de calçat que no sigui esportiu com a mesura d’higiene i de seguretat.

 

 1. El centre no es fa responsable dels possibles accidents o lesions produïdes pel mal ús de les maquines o per la realització d’activitats no supervisades pels nostres tècnics.

 

 1. Està totalment prohibit accedir al centre sota els efectes de qualsevol tipus de drogues o alcohol i la seva tinença.

 

 1. Tots els socis han de tenir un comportament cívic i respectuós amb la resta de socis (no es toleraran les faltes de respecte, els crits, etc.). L’incompliment d’aquesta norma autoritza al centre a l’expulsió immediata del soci.

 

 1. Preguem puntualitat a les classes. Per la seva seguretat es recomana respectar l’horari d’entrada i de sortida de les activitats. Una vegada passats deu minuts de l’inici de l’activitat no es podrà accedir a la sessió.

 

 1. El material utilitzat s’ha de tornar al seu lloc. S’ha de descarregar les màquines i els bancs de musculació de discos i/o peses una vegada finalitzat l’exercici. També, es prega no recolzar les barres, els discos, etc. a les superfícies entapissades com els bancs, per evitar el seu desgast.

 

 1. Fer un mal ús de les instal·lacions i del material pot produir desperfectes, fet que implicarà sufragar la reparació o reposició pot comportar una sanció pel soci (en cas de menors d’edat aquesta obligació recaurà sobre el tutor legal que hagi autoritzat l’accés del menor al gimnàs).

 

 1. El centre recomana a tots els socis la realització de revisions mèdiques periòdiques.

 

 1. Els objectes i peces de roba que es trobin al final de la jornada es guardaran un màxim de 15 dies.

 

 1. El centre es reserva el dret de modificar els horaris i les activitats programades.

 

 1. La direcció del centre es reserva el dret d’admissió.

 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES (Reglament General sobre Protecció de Dades) i DRETS D’IMATGE

Volem informar-vos que a partir del 25 de maig del 2018 es va començar a aplicar el Reglament General de Protecció de Dades, que substituïa la normativa actual en la matèria. Aquest reglament té per objectiu, entre d’altres, la conscienciació global sobre la privacitat de les persones i, per això obliga a que el consentiment dels usuaris sigui explícit.

Donat que nosaltres donem molta importància a la privacitat de la seva informació, volem recordar-vos que ens consta el seu consentiment en el formulari d’inscripció per tractar les seves dades i que accepteu les normes del centre, però per adaptar-nos a la nova normativa necessitem que accepteu la nostra política de privacitat:

 

El responsable Pau Cruañas Jose amb NIF 43632875N i adreça en Carretera de Santa Pau, 12-14 d’Olot, en nom de TOPTEAM CENTRE l’informa que:

 • Tractem tota la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat.
 • Les seves dades no es cedeixen ni es cediran a tercers.
 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
 • Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial.

Així mateix sol·licitem la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client.

 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en activitats del centre, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa d’aquesta.